PeantadhBidh sgoiltean-àraich a' leantainn curicullum airson sar-mhathas agus cothrom aig gach pàiste foghlam fhaighinn aig aois 3-5 ma tha pàrantan ga iarraidh. Tha sgoiltean-àraich nan ceum cudromach an dà chuid a thaobh na Gàidhlig agus a thaobh bun-sgoil. Tha iad a' cur foghlam air adhart tro chluich agus spòrs. Gu tric, tha iad a' stèidheachadh a' bhunait airson dà-chànanas. Chan feum Gàidhlig a bhith aig na pàrantan fhèin airson clàradh ann an sgoil-àraich. 

Gu h-àbhaisteach tha sgoiltean Gàidhlig co-cheangailte ri bun-sgoil Ghàidhlig no ionad Gàidhlig. Tha iarrtas làidir air àitean ann an sgoiltean-àraich agus tha sinn a' moladh fios a leigeil don sgoil ma tha ùidh aca ann am foghlam 3-5. 

Cleachd am mapa seo airson fiosrachadh far a bheil bun-sgoiltean Gàidhlig agus cuir fios don ùghdarras ionadail airson fiosrachadh sgìreil.