Chaidh Comunn na Gàidhlig (CnaG) a stèidheachadh ann an 1984 gus leasachadh na Gàidhlig a cho-òrdanachadh. Ag obair aig ìrean ionadail, roinneil agus nàiseanta, tha bòrd-stiùiridh againn le riochdairean bho choimhearsnachd na Gàidhlig.  

Fiosrachadh air oifisean an seo.  

’S e iomairt shòisealta a th’ ann an CnaG le structar laghail mar chompanaidh earranta le inbhe charthannais. Tha uallach agus coileanadh poileasaidh bho latha gu latha an urra ris a’ Cheannard, Dòmhnall MacNèill a tha cuideachd na Rùnaire air a’ Chompanaidh.

Tha oifisean aig Comunn na Gàidhlig ann an Inbhir Nis (prìomh oifis), Steòrnabhagh agus Glaschu. Tha CnaG a’ cur an gnìomh agus a’ cumail taic ris na h-Iomairtean Gàidhlig às leth Bhòrd na Gàidhlig.