Fàilte do làrach-lìn Chomunn na Gàidhlig

Leasachadh na Gàidhlig - Bidh CnaG a' tabhann sheirbheisean agus taic air feadh Alba. Tha sinn an sàs gu mòr ann an Òigridh & Campaichean, Iomairtean Gàidhlig, Foghlam 's Pàrantan agus gu leòr eile.

Tha an làrach-lìn againn làn fiosrachadh le naidheachdan an seo agus ar Blog Gàidhlig an seo.

Bidh sinn a' cur tachartasan air dòigh airson òigridh tron bhliadhna agus gu sònraichte ann an sgìrean nan Iomairtean Gàidhlig.  Tha prògraman òigridh againn leithid Duais Iain Muir agus sreath de thachartasan mar Champa Sradagan agus tachartasan eile do dheugairean.

Tha Iomairtean Gàidhlig air feadh na h-Alba; ann an eileanan agus sa bhaile mhòr. A bharrachd air CnaG fhèin, tha buidhnean eile a' cur ris an oidhirp gus àireamhan luchd-labhairt a thogail anns gach sgìre.

Ma tha sibh a' lorg dreuchd Ghàidhlig bidh sanasan-obrach a' nochdadh an seo.

Chaidh CnaG a stèidheachadh ann an 1984 is le oifisean air feadh na dùthcha, tha sinn air a bhith brosnachadh na Gàidhlig bhon uairsin. Fiosrachadh air Oifisean agus Bòrd ChnaG.