Tha luchd-obrach aig CnaG air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a bharrachd air meadhan na h-Alba.  Bidh cuid aca ag obair anns na prìomh oifisean againn le feadhainn eile ann an oifisean buidhnean eile no ag obair bhon taigh.

Luchd-obrach