Ghabh a’ chiad Deasbad àite ann an Sgoil Lionacleit ann an 1999.  Tha BT Alba air a bhith a’ cumail taic ris an Deasbad on uairsin agus 's e farpais a tha ann do sgoilearan eadar AS4-AS6 a tha fileanta sa Ghàidhlig.  'S e cothrom mìorbhaileach a tha ann do sgoilearan leasachadh a thoirt air a’ Ghàidhlig aca. Tha mòran den fheadhainn a ghabh pàirt ann an Deasbad BT Alba thar nam bliadhnaichean air a bhith soirbheachail ann an saoghal na Gàidhlig.  Chan e a-mhàin gu bheil e a leasachadh sgilean rannsachaidh, deasbaid, taisbeanaidh, leughadh agus sgrìobhadh ach 's e cothrom air leth a tha ann coinneachadh ri an co-aoisean bho air feadh Alba ann an suidheachadh Gàidhlig.  Cuideachd, tha Comhairle nan Eilean Siar, Comunn na Gàidhlig, MG ALBA, BBC Alba, Bòrd na Gàidhlig agus Buidheann Stiùiridh Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a’ cur taic ri Deasbad Nàiseanta BT Alba 2012.

Tuilleadh fiosrachaidh aig: http://www.deasbadbtalba.com/