Loch Iall 29 Faoilleach 2013 - Feasgar cur-seachadan 1800-2000

Fosgailte do dheugairean S1-S6 ¦ Cosgais £5 

Spòrs, poll, leum, fealla-dha 

Tha sinn a' cur feasgar cur-seachadan air dòigh do dheugairean le Gàidhlig no luchd-ionnsachaidh aig àrd-ìre. 

Cò dha a tha seo? - Deugairean aig a bheil Gàidhlig no luchd-ionnsachaidh adhartach S1-S6 ann an Àrd-sgoiltean Loch Abair, Àird nam Murchan agus Malaig. 

Cosgais - £5 airson nan cur-seachadan - chan eil biadh, siubhal no eile mar phàirt dhen phrìs. 

Siubhal - Feumaidh pàrantan no luchd-dìona na deugairean a thoirt gu Ionad Loch Iall airson 1755 air an latha.  Feumar an togail aig 2000.  

Prògram - Cothrom air an Loidhne dhorcha agus Leum a' Pharaisiut.  

Chan eil ach deich àitean air an tachartas seo - mar nas luaithe a chuireas daoine fios thugainn 's ann nas fheàrr! Cleachd am foirm air an làimh dheas.