Sgoilearan AlbannachRi Chèile an deasbad eadar-nàiseanta airson àrd-sgoiltean – Fòram Cainte a’ tachairt eadar Alba agus an dà Èirinn. A’ tachairt, bliadhna ma seach, ann an Èirinn agus ann an Alba.

An ath bhliadhna 2013, an 10mh ceann-bliadhna, bithidh seo a’ gabhail pàirt ann am Beul Feirste. Thòisich Ri Chèile ann an 2004 ann an Dùn Èideann. Bhon uairsin tha Ri Chèile air tachairt ann Àrd Mhacha, Glaschu, Ráth Cairn, Co. Meath, Inbhir Nis, Doire, Port Rìgh, Cluain Dolcain agus air ais am bliadhna, 2012 ann an Dùn Èideann.

Gu ruige seo àrd-sgoiltean Albannach a tha air pàirt a’ ghabhail ann an Ri Chèile:

Acadamaidh Inbhir Pheofharain
Acadamaidh Rìoghail Baile Dhubhthaich
Àrd-sgoil an Òbain
Àrd-sgoil Drochaid an Easbaig
Àrd-sgoil Ghlinn a’ Chaladair, Cille Bhrìghde an Ear
Àrd-sgoil Greenfaulds, Comar nan Allt
Àrd-sgoil Hazlehead, Obar Dheathain
Àrd-sgoil Lochabair, An Gearasdan
Àrd-sgoil Phort Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach
Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig, Dùn Èideann
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu/Àrd-sgoil Cnoc na Pàirce, Glaschu
Sgoil Mhic Neacail, Steòrnabhagh

Tha toraidhean agus dealbhan bho bhliadhnaichean a chaidh seachad aig na ceangalan a leanas;

Tha Ri Chèile a’ faotainn taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig, Colm Cille, Comunn na Gàidhlig, Foras na Gaeilge agus Gael Linn.