Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Bidh CnaG a' cumail taic ri pàrantan ann an diofar dhòighean ann an diofar sgìrean. Uaireanan tha seo tro na buidhnean ionadail aig Comann nam Pàrant no gu neo-fhoirmeil tro obair choimhearsnachd. Tha gach sgìre eadar-dhealaichte. 

Tha buidhnean Trath-bhliadhnaichean a' toirt cothrom do phàrantan tighinn còmhla agus taic a chumail ri chèile. Bidh cuid de bhun-sgoiltean a' cur air dòigh clubaichean obair-dachaigh far a bheil taic ri fhaighinn bhon tidsear. Tha lùghdachadh prìs ann cuideachd, ann an cuid de sgìrean, airson clasaichean Gàidhlig. 

Bidh sinn a' brosnachadh foghlam Gàidhlig tro Sgeama Comhairleachaidh nam Pàrant a bhios CnaG agus buidhnean eile a' cur air adhart. Leis an sgeama seo, tha pàrantan a tha eòlach air foghlam Gàidhlig, air am fastadh a bhith nan comhairlichean do phàrantan eile. Tha sinn a' moladh, far a bheil e comasach, Gàidhlig a bhruidhinn aig an taigh gus an cluinn cloinn an cànan taobh a-muigh na sgoile. Bidh seo air leth cudromach le bhith stèidheachadh dà-chànanas agus comas làbhairt sa Ghàidhlig. 

Far nach eil sin comasach, tha taic ann mar a leanas. Tha comhairlean ionadail taiceil do phàrantan agus ann an cuid de sgìrean ag ìsleachadh phrìsean airson clasaichean Gàidhlig. A bharrachd air sin tha an làrach-lìn Gaelic4parents ann a tha a' toirt còmhla diofar ghoireasan a tha feumail. 

'S e Comann nam Pàrant Nàiseanta a' phrìomh bhuidheann airson pàrantan aig a bheil cloinn ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tro na buidhnean ionadail, gheibheir taic agus comhairle a thaobh foghlam Gàidhlig.  

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach