Bidh CnaG a' cumail taic ri pàrantan ann an diofar dhòighean ann an diofar sgìrean. Uaireanan tha seo tro na buidhnean ionadail aig Comann nam Pàrant no gu neo-fhoirmeil tro obair choimhearsnachd. Tha gach sgìre eadar-dhealaichte. 

Tha buidhnean Trath-bhliadhnaichean a' toirt cothrom do phàrantan tighinn còmhla agus taic a chumail ri chèile. Bidh cuid de bhun-sgoiltean a' cur air dòigh clubaichean obair-dachaigh far a bheil taic ri fhaighinn bhon tidsear. Tha lùghdachadh prìs ann cuideachd, ann an cuid de sgìrean, airson clasaichean Gàidhlig. 

Bidh sinn a' brosnachadh foghlam Gàidhlig tro Sgeama Comhairleachaidh nam Pàrant a bhios CnaG agus buidhnean eile a' cur air adhart. Leis an sgeama seo, tha pàrantan a tha eòlach air foghlam Gàidhlig, air am fastadh a bhith nan comhairlichean do phàrantan eile. Tha sinn a' moladh, far a bheil e comasach, Gàidhlig a bhruidhinn aig an taigh gus an cluinn cloinn an cànan taobh a-muigh na sgoile. Bidh seo air leth cudromach le bhith stèidheachadh dà-chànanas agus comas làbhairt sa Ghàidhlig. 

Far nach eil sin comasach, tha taic ann mar a leanas. Tha comhairlean ionadail taiceil do phàrantan agus ann an cuid de sgìrean ag ìsleachadh phrìsean airson clasaichean Gàidhlig. A bharrachd air sin tha an làrach-lìn Gaelic4parents ann a tha a' toirt còmhla diofar ghoireasan a tha feumail. 

'S e Comann nam Pàrant Nàiseanta a' phrìomh bhuidheann airson pàrantan aig a bheil cloinn ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tro na buidhnean ionadail, gheibheir taic agus comhairle a thaobh foghlam Gàidhlig.