Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu - Baile Mòr na Gàidhlig

’S e com-pàirteachas leasachaidh a th’ ann an Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu. Tha e a’ toirt cumhachd don choimhearsnachd airson leasachadh na Gàidhlig le taic ’s stiùireadh bho Chomunn na Gàidhlig.

Tha an Iomairt an sàs ann an diofar phròiseactan gus Gàidhlig a leasachadh sa bhaile. Nam measg;

  • Sgoil Choimhearsnachd far am bi daoine ag ionnsachadh sgilean sònraichte tro mheadhan na Gàidhlig
  • Duais Iain Muir
  • Farpais-cheist Taigh-seinnse
  • Tachartas dràma bhliadhnail 'Dràma le Astar'
  • Clasaichean Inbhich gu Fileantas