Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Tha Iomairt Ghàidhlig Ìle 's Dhiùra ag obair gus àireamh luchd-labhairt a thogail air feadh an dà eilean agus le àrd-prìomhachas air òigridh. Tha compàirteachas làidir ann le diofar bhuidhnean choimhearsnachd agus sgoiltean. 

Tha buidheann stiùiridh aig an Iomairt le bun-stèidhe. 'S iad compairichean na h-Iomairt an dràsta Comunn na Gàidhlig, Ionad Chaluim Chille Ìle, Comhairle Earra Ghàidheal 's Bhòid agus Fèisean nan Gàidheal. 

Tha Ionad Chaluim Chille Ìle na ghoireas air leth san Eilean far a bheil leabharlann, goireasan VC, sgoil-àraich agus seòmraichean coinneachaidh. 

ÌleTha òigridh aig cridhe na h-Iomairt agus tachartasan a' dol taobh a-staigh agus taobh a-muigh nan sgoiltean. Bidh CnaG a' tabhann Duais Iain Muir do dh'òigridh aig a bheil Gàidhlig a tha ag ionnsachadh. Tha buidheann Sradagan gu bhith toiseachadh ann am Bogh Mòr am bliadhna agus tachartasan eile do chloinn tro Chomann nam Pàrant. 

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach