Bidh dà latha spòrsail againn aig Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, Diciadain 15 is Diardaoin 16 Dàmhair. Postair agus foirm clàraidh an cois.

Two fun-filled days at Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, Wednesday 15 and Thursday 16 October. Poster with all details and the registration form at the link above.