Tha CnaG a’ cur air adhart turas a Ghlaschu eadar 28 Samhainn is 1 Dùbhlachd.  Tha a’ cur fàilte air deugairean Duais Iain Muir 2014.  Bidh deugairean eile aig an tachartas seo agus tha e fosgailte do dh’òigridh aig a bheil Gàidhlig eadar S2 gu S4. 

 

CnaG is organising a trip to Glasgow from 28 November to 1 December.  The event is open to all Gaelic speaking young people from S2 to S4.