Tha Ainmean-Àite na h-Alba, buidheann cho-òrdanaichaidh airson ainmean-àite Gàidhlig ann an Alba, air sreath de dh’ainmean fhoillseachdh airson prìomh rathan an A82. Thèid na h-ainmean seo a chur air na soighnichean dà-chànanach ùra a bhios a’ dol suas samhradh 2007.

Tha CnaG na bhall air a’ bhuidheann seo ’s Dòmhnall Morris na Iar-Chathraiche.

Tuilleadh an seo www.gaelicplacenames.org