Bha là spòrs againn air Disathairne 24mh den Mhàrt aig Àrd Sgoil Malaig. Thàinig Sradagan Mhorair agus Ath Tharracail ri chèile agus bha deagh spòrs againn uile. Anns an talla bha sinn a’ cluich geamannan agus anns an rùm eile bha sinn a’ peantadh glainneachan. Chòrd an là ris a h-uile duine.

B’ e deagh chothrom don chlann a bha ann a bhith coinneachadh ann an suidheachadh sòisealta le clann eile aig a bheil Gàidhlig. Tha dùil againn làithean eile mar seo chuir air dòigh airson buidheannan eile cuideachd.