Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Deasbad BT a' fosgladh anns An Lanntair

1 Samhain 2005

Tha Deasbad Nàiseanta Ghàidhlig BT Alba air fàire a-rithist agus am bliadhna tha 16 sgioba a' gabhail pàirt bho sgoiltean air feadh na dùthcha. Thèid a' chiad dà chuairt a chumail air Dimàirt an 8mh latha agus Diciadain an 9mh latha den t-Samhainn ann an Steòrnabhagh. 'S ann anns 'An Lanntair' - ionad-ealain ùr spaideil a chaidh fhosgladh bho chionn ghoirid ann am meadhan a' bhaile - a thèid na cuairtean seo an cumail.

Gabhaidh an dà chuairt dheireannaich àite ann an Oilthigh Dhùn Èidinn agus ann am Pàrlamaid na h-Alba air Dimàirt an 22mh agus Diciadain an 23mh latha den t-Samhain.

Thuirt Cathraiche Comataidh Riaghlaidh an Deasbaid, an Comhairliche Dòmhnall MacGilleathain, "Bidh sgioban an deasbaid a' riochdachadh Àrd-sgoil a' Phluic, Àrd-sgoil Sheumais Gillespie, Sgoil MhicNeacail, Àrd-sgoil Gheàrrloch, Acadamaidh Hazlehead, Àrd-sgoil Farr, Acadamaidh Inbhir Pheofharain, Sgoil Lionacleit, Acadamaidh Allt a' Mhuilinn, Àrd-sgoil Claremont, Àrd-sgoil Phort Rìgh, Àrd-sgoil Chnoc na Pàirce, Àrd-sgoil Dhrochaid an Easbaig agus Sgoil Bhàgh a' Chaisteil. Bidh iad a' beachdachadh is a' cnuasachadh air iomadh cuspair anns an deasbad - nam measg, 'Cumhachd niuclasach - thèid na solais às às aonais' agus 'Cha bu chòir casg a chur air Camilla a bhith na Ban-rìgh'. Tha sinn a' coimhead air adhart ri dheagh dheasbadan air a' bhliadhna seo a-rithist. Tha BT Alba a-rithist nam prìomh mhaoineadairean air deasbad na bliadhna agus iad a' toirt taic luach £15,000 seachad. Tha Comhairle nan Eilean Siar, Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig agus Comunn na Gàidhlig cuideachd a' toirt seachad taic."

BT Debate opens in An Lanntair

1st November 2005

The BT Scotland National Gaelic Debate is once again on the horizon and this year 16 teams from schools throughout the country are participating in the competition. The first two rounds are being held in Stornoway on Tuesday the 8th and Wednesday the 9th of November. These rounds will take place in 'An Lanntair' - the brand new arts centre recently opened in the town centre.

The two final rounds are to take place on Tuesday the 22nd and Wednesday the 23rd of November in the University of Edinburgh and in the Scottish Parliament, respectively.

Donald MacLean, the Chairman of the Debate Management Committee, said "The debating teams will be representing Plockton High School, James Gillespie High School, Gairloch High School, Hazlehead Academy, Farr High School, Dingwall High School, Sgoil Lionacleit, Millburn Academy, Claremont High School, Portree High School, Hillpark High School, Bishopbriggs High School and Castlebay School. A wide variety of topics will be discussed in this debating series - for example, 'Nuclear power - without it, the lights will go out' and 'Camilla should not be prevented from becoming Queen'. We are once more anticipating first class debates from this year's teams. With a contribution of £15,000 BT Scotland are again providing the majority of this year's debate funding. Comhairle nan Eilean Siar, the Gaelic Media Service and Comunn na Gàidhlig are also providing funding for this event."

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet