CnaG ¦ Obair Òigridh & Ball-coise ¦ Youth Work Employment Opportunity & Football

ul.submenu { background: #742E28; } .submenu li { background: #742E28; } .submenu li a { background: #ECE2E1 url(../../_struct/birdie_news.gif) 0 0 no-repeat; } .submenu li a:hover { background-color: #F8FBEF; }

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Cothrom Cosnaidh ann an Obair Òigridh & Ball-coise

Tha comataidh Lìog Ball-coise na Cloinne (Gàidhealtachd) a’ lorg neach aig am biodh ùidh ann a bhith tabhann seiseanan trèanaidh, a’ cur gheamannan na lìog air dòigh agus a’ rèiteachadh nan geamannan fhèin.

’S e obair pàirt-ùine a th’ ann agus gheibh an tagraiche soirbheachail cosnadh tron sgeama ‘Iomairtean Òigridh’.

Tha trì sgiobaidhean anns an lìog: Baile Dhubhthaich, Inbhir Pheofharain agus Inbhir Nis.Tha Gàidhlig aig a’ chloinn uile agus tha iad eadar p5 agus p7 sa bhun-sgoil.

Bidh an trèanadh tro mheadhan na Gàidhlig agus ’s ann anns a’ Ghàidhlig a thèid na geamannan a rèiteachadh cuideachd.

Thathar an dùil gun tèid an trèanadh ’s na geamannan a chumail madainn Disathairne eadar 10m agus 12f air raointean-chluiche ann an Inbhir Nis, Baile Dhùbhthaich no Inbhir Pheofharain.

Ma tha ùidh agad san obair seo no ma ’s aithne dhut cuideigin aig am biodh ùidh ’s tuilleadh fiosrachaidh a dhith ort cuir fios gu Aonghas MacLeòid, Co-òrdanaiche Leasachaidh na Sgìre.

Fòn - 01463 234 138

Post-Dealain - Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

ball-coise

Dealbhan le 'An Gàidheal Ùr'

Youth Work Employment Opportunity & Football

The Children's Football League (Highland) Committee are looking for persons who would be interested in providing training sessions, organising the league fixtures and refereeing the matches.

The work is part time and the successful applicant will receive a wage through the 'Youth Initiatives Scheme'.

There are three teams in the league: Tain, Dingwall and Inverness. All the children are fluent Gaelic speakers and are between P5 agus p7 in primary school.

The training is to be delivered through the medium of Gaelic and the games are to be refereed in Gaelic also.

It is hoped that the training and games will be held on a Saturday morning between 10am and 12pm on pitches in Inverness, Tain or Dingwall.

If you are interested or know of someone who is and would like more information contact Angus Macleod, Gaelic Development Co-ordinator for the region.

Phone - 01463 234 138

E-mail - Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

football

Pictures courtesy of 'An Gàidheal Ùr'

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet