Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Liosmòr chuir fàilte air a’ Ghàidhlig

20mh Sultain 2006
Muinntir ChnaG agus Lios Mòr

’S ann an Eilean Lismòr (180 neach), a bhios Coinneamh Bhliadhnail ChnaG am bliadhna.

Thèid Coinneamh a’ Bhùird Stiùiridh agus a’ Choinneamh Bhliadhnail a’ chumail anns an Talla Choimhearsnachd air Diardaoin an t-seachdain seo.

Thuirt Cathraiche ChnaG, Màiri Bremner, a tha a’ leigeil dhith a dreuchd às dèidh ochd bliadhna air Bòrd ChnaG "Dh'aontaich sinn gum bu chòir an cothrom a bhith aig na coimhearsnachdan beaga mar Lismòr, (far am bheil mu 40 luchd labhairt Gàidhlig, a’ gabhail a-staigh luchd-ionnsachaidh) faighinn a-mach na rudan anns am bheil CnaG air a bhith an sàs thairis air na dusan mìos a chaidh seachad agus tha sinn an dòchas gu tig nas urrainn de mhuinntir an Eilein chun choinneimh. Tha coimhearsnachd bheag Lismòr air a dhearbhadh gu bheil iad daingeann agus dealasach ann a bhith a’ brosnachadh na Gàidhlig. Tha an obair a tha Comunn Eachdraidh Lismòr agus am pròiseact ùr airson Ionad Dualchais dhan eilean mar dhearbhadh air cho taiceil 's cho dìcheallach 's a tha iad ann a bhith a’ dìon an cànan agus an cultar aca. Ma tha a’ Ghàidhlig gu bhith beò, feumaidh i bhith air a brosnachadh ann an àiteachan mar Lismòr.

Thèid Aithisg Bhliadhnail ChnaG fhoillseachadh aig a’ Choinneimh Bhliadhnail. Tha Màiri Bremner a’ toirt iomradh air an adhartas a chaidh a dhèanamh thairis air na h-ochd bliadhna ach tha i toirt rabhadh "dh’aindeoin na leasaichean sin, nach urrainn dhuinn gun aire thoirt gu bheil staid ar cànan a’ fàs nas laige ’s nas laige a thaobh àireamhan luchd-labhairt. Feumaidh sinn dòigh fhaighinn thairis air an dùbhlain seo ma tha a’ Ghàidhlig gu bhith da-rìreabh na cànan coimhearsnachd a-rithist. Ma thèid an cànan, a chomharraich sinn thar nan linntean mar Ghàidheil, a thrèigsinn leis a’ choimhearsnachd, le ar cultar sònraichte fhèin a’ gabhail a-steach òrain, cèol, agus litreachas, bidh sinn air pàirt mòr de ar n-eachdraidh is ar dòigh-beatha a leigeil seachad a dh’fhàgas beàrn nach gabh a lìonadh a chaoidh. ’S ann oirnne a tha an t-uallach gu lèir airson a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil ar cànan-sa air a gleidheadh mar dhìleab airson na ginealaich ri teachd."

Lismore welcome for Gaelic

20th September 2006
Bòrd na Gàidhlig presentation

The small community of Lismore (population 180) is the venue for the Annual General Meeting of Comunn na Gàidhlig, (CnaG), the Gaelic Development Agency.

Both the regular meeting of the Board of CnaG and the Company's Annual General Meeting will take place in the island's Community Centre on Thursday of this week.

CnaG Chair Mairi Bremner, who is standing down after serving eight years on CnaG's Board, said "We decided that the small Gaelic communities like Lismore, (with a Gaelic speaking population about 40, including learners), should have the opportunity to hear what CnaG has been involved in over the past twelve months and we hope that as many islanders as possible will come along to the Meeting. Lismore has shown great determination and goodwill in promoting Gaelic in the past in spite of the small numbers of Gaelic speakers. The activities of the Lismore Historical Society and the current project for a Heritage Centre all demonstrate the commitment of the islanders to preserve their own language and culture. If Gaelic is to survive, it has to be encouraged and promoted in places like Lismore."

CnaG's Annual Report will be launched at the AGM. In the Report, Mairi Bremner recounts the progress which she has seen in the development of Gaelic over the past eights years but warns that "we cannot overlook the simple fact that despite all these developments the health of our language, numerically, is in decline . We need to tackle this huge challenge if we are to dramatically reverse the state of our language as a community language. If our community loses its own language, which has for centuries marked us out as Gaels, with our own unique cultural and distinctive song, music and literacy traditions, we will have surrendered an irreplaceable part of our make up and way of life. It is very much up to us, the individual Gaelic speakers of today who have total responsibility for ensuring that our language is maintained and passed on to future generations."

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach