Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Coinneamh nan Sgeamaichean 2006

26mh Iuchair 2006

Anna NicDhòmhnaill aig Comunn Eachdraich Nis
Anna NicDhòmhnaill aig Comunn Eachdraich Nis

Air Dimàirt an 25mh den Iuchar fhuair oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-fastaidh a tha an sàs ann an sgeamaichean samhraidh Chomunn na Gàidhlig cothrom a thighinn cruinn còmhla gus am beachdan a thoirt seachad orra. Chaidh a’ choinneamh a chumail ann an seòmar na Comhairle, Steòrnabhagh, agus bha e a’ gabhail a-steach sgìre Leòdhais is na Hearadh.

As leth na Comhairle chuir Cathraiche Fòram Gàidhlig nan Eilean Siar Tormod Dòmhnallach fàilte air na bha an làthair agus mhol e CnaG airson a bhith a’ cruthachadh chothroman obrach Ghàidhlig a tha a’ toirt buannachd dha oileanaich, daoine a th’air ùr-cheumnachadh agus dha caochladh bhuidhnean cuideachd.

Thuirt Dòmhnall Màrtainn, Ceannard Chomunn na Gàidhlig, “Tha CnaG air leth toilichte le mar a tha na sgeamaichean againn air leudachadh gach bliadhna agus tha sinn gu sònraichte moiteil gun deach againn air barrachd dhreuchdan Gàidhlig a thabhachd dha oileanaich thar mìosan t-samhraidh ann an 2006. Am bliadhna chuir 49 oileanach iarrtas thugainn airson àite air an Sgeama Greis Gnìomhachais agus as dèidh beagan sgrùdaidh chaidh 44 troimhe chun na h-ath ìre. Shoirbhich le 28 greis gnìomhachais fhaighinn còmhla ri 20 buidhnean eadar-dhealaichte air feadh Alba. Tha sinn cuideachd toilichte gun deach againne air cuideachadh a thoirt dha deichnear oileanach eile gus obair samhraidh fhaighinn le diofar bhuidhnean Gàidhlig.”

Chaidh cothrom a thoirt dhan a h-uile neach a bha an làthair am beachdan a thoirt seachad air an sgeama. Thuirt Anna NicDhòmhnaill à Nis a fhuair obair le Comunn Eachdraidh Nis, “Tha mi gu math toilichte gun do chur mi a-steach airson an sgeama seo oir bha mi fortanach obair fhaighinn anns a’ choimhearsnachd agam fhìn. Tha mi an dùil tòiseachadh air cùrsa teagaisg aig Colaisde a’ Chaisteil anns an Lùnastal agus tha e air a bhith air leth feumail dhomh gun d’fhuair mi cothrom mo Ghàidhlig a chleachdadh ann an suidheachadh obrach an dràsta. Tha mi air buannachd mhòr fhaighinn às agus bu mhath leam taing mhòr a thoirt dha CnaG airson an cothrom seo a thoirt dhomh.”

Dh’innis Steven Greumach, Oifigear Phròiseactan ChnaG, gun do shoirbhich le ceathrar oileanach àite fhaighinn air an sgeama ‘Cleachd i’, far am bi oileanaich a’ cur air adhart phròiseactan Gàidhlig anns na coimhearsnachdan aca fhèin. Thuirt e “Am bliadhna tha pròiseactan a’ ruith ann am Port Rìgh, Eilean Cholbhasa, Dùn Èideann agus anns a’ Chomraich. Tha CnaG an dòchas gun tig rud leantainneach a-mach às gach pròiseact agus gun urrainn dhuinn an sgeama seo a leudachadh an ath bhliadhna.”

Fhuair na h-oileanaich fiosrachadh air cuid de na sgeamaichean eile a tha CnaG a’ ruith an dràsta agus nochd iad uile ùidh ann an Sgeama Taic nan Oileanach, sgeama a chaidh a stèidheachadh an uiridh agus a tha CnaG an dùil fhosgladh a-rithist anns an t-Sultain. Chaidh Sgeama Luchd-ceumnachaidh ChnaG a mholadh dhaibh cuideachd mar dhòigh air obair fhaighinn as dèidh na h-oilthigh is mar dhòigh air cas fhaighinn a-steach ann an saoghal na Gàidhlig.

Chaidh iomradh cuideachd a thoirt air a’ phròiseact ‘Gàidhlig air a’ Bhàta’ a tha a’ ruith air na trì bàtaichean-aisig ‘Eilean Leòdhais’, ‘Innse-Gall’ agus ‘Am Fear-cinnidh’. Chualas gu bheil a’ dol gu math dhan triùir a tha a’ toirt seachad seiseanan fiosrachaidh dhan luchd-siubhail agus gu bheil mòran dhaoine a’ sealltainn ùidh anns a’ Ghàidhlig – an dà chuid Albannaich agus daoine bho dhùthchannan thall-thairis.

2006 Projects Meeting

26th July 2006

Anna Desseyn agus Davina Nic an t-Saoir
Ann Desseyn and Davina MacIntyre in Glasgow

On Tuesday the 25th of July students, graduates and employers involved in Comunn na Gàidhlig’s summer projects were given the opportunity to meet and share their views. The meeting was held in the Council chambers, Stornoway, and was open to those based in Lewis and Harris.

Norman MacDonald, chair of the Western Isles Gaelic Forum extended a warm welcome to all present. He commended CnaG for creating so many Gaelic job opportunities that not only benefit students and graduates but a variety of organisations also.

Donald Martin, Chief Executive of Comunn na Gàidhlig, said “CnaG are delighted with the ongoing development of our schemes and are especially proud that our provision of Gaelic summer employment is more extensive than ever in 2006. We received 49 applications this year for our Summer Placement Scheme, 44 of which were accepted. 28 students were successful in gaining placements with 20 different organisations throughout Scotland. We are also pleased to have been able to assist a further 10 students in gaining summer employment with a variety of Gaelic organisations.”

All who were present were encouraged to share their own experiences of the Scheme. Anne MacDonald from Ness, who is currently working for Ness Historical Society, said “I am very glad that I applied for this scheme as I was fortunate enough to gain employment within my own community. I hope to commence a teaching course at Lews Castle College in August and the fact that I have had the opportunity to use my Gaelic in the workplace has been extremely beneficial for me. I have benefited greatly from this scheme and I wish to thank CnaG for the opportunity I have been given.”

Steven Graham, CnaG’s Project Administrator, told of how four students had gained a place on the ‘Cleachd i’ scheme, where students run Gaelic projects in their own communities. He said “This year projects are running in Portree, Colonsay, Edinburgh and Applecross. CnaG hope that each project will create a lasting benefit and that the scheme can be further developed next year”

The students received information on some of the other schemes CnaG currently offer. They were particularly interested in the Gaelic Students’ Bursary Scheme which was set up last year and is due to commence again in September. The Graduate scheme was commended to them as a means of gaining employment after university and giving them the experience of working through the medium of Gaelic.

They also heard about the ‘Gaelic air a’ Bhàta’ project, which is currently operating on the ‘Isle of Lewis’, ‘ Hebrides’ and ‘Clansman’ ferries. The three Information Officers were reported to be getting on well, with a large number of people from across the world attending the sessions and showing an interest in the Gaelic language.

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach