Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Uibhisteach na Cheannard Ùr aig CnaG

20mh Samhain 2006

Bidh Eairdsidh MacGilleathain a tha an dràsta ag obair aig Sabhal Mòr Ostaig na Mhanaidsear Leasachaidh a’ gabhail os làimh dreuchd Cheannard Chomunn na Gàidhlig, bho Dhòmhnall Màrtainn anns an Earrach sa thighinn. Tha Mgr Màrtainn a’ leigeil dheth a dhreuchd an dèidh deich bliadhna aig CnaG.

Tha Mgr MacGilleathain (42) a bhuineas do dh’ Uibhist a Tuath air a bhi aig an t-Sabhail airson 14 bliadhna. Bha e na Òraidiche airson 10 bliadhna agus bho 2003 tha e air a bhìdh sàs ann am phròiseactan mar Tobair an Dualchas agus Fàs Mòr. Tòisichidh e ag obair aig CnaG air an 5mh latha den Ghearan agus tha an dreuchd stèidhichte ann an oifis Inbhir Nis.

A’ cuir fàilte air a naidheachd thuirt Iar Chathraiche ChnaG Dòmhnall Dòmhnallach
"Tha sinn uamhasach fortanach duine cho comasach ri Eàirdsidh fhaighinn airson dreuchd a’ Cheannard. Tha tòrr atharraichean agus dùbhlain gu leòr romhainn airson suidheachadh na Gaidhlig a leasachadh, gu h-àraidh anns an coimhearsnachdan. Biodh an t-eòlas agus na sgilean aig Eàirdsidh le bhìdh ag obair aig ìrean eadar-dhealaichte aig Sabhal Mòr Ostaig, airson 14 bliadhna gu math feumail dhuinn airson na h-amasan againn a choilionadh".

Thuirt Mgr MacGilleathain
"Tha mi toilichte a bhith a’ gabhail os làimh dreuchd a’ Cheannard aig CnaG. ’S e àm air leth cudromach a tha seo ann an obair leasachaidh na Gàidhlig agus tha mi a coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ cur taic ri obair na buidhne. Tha Dòmhnall Màrtainn agus an sgioba aige air obair mhòr a dhèanamh anns na bliadhnaichean mu dheireadh agus tha mi airson an obair sin a chumail a dol anns an ùine a tha romhainn ann a com-pàirteachas le buidhnean eile".

Uistman is new Gaelic chief

20st November 2006

Archie MacLean who is currently Development Manager with Sabhal Mòr Ostaig will be taking over as Chief Executive of Comunn na Gàidhlig from Donald Martin next Spring. Mr Martin is retiring after ten years with CnaG.

Mr MacLean (42) was born in North Uist and has been at SMO for the past 14 years. He was a Lecturer for 10 years and since 2003 he has been involved in co-ordinating major projects such as Tobair an Dualchas (the multi-media archival project) and Fàs Mòr (the Gaelic nursery provision). He will take up his new post with CnaG, in Inverness, on 5 February.

Welcoming the appointment, CnaG's Vice-Chairman, Donald MacDonald said,
"We are very fortunate in getting someone as capable as Archie for this post. There are many changes and challenges ahead in developing Gaelic, especially at community level. Archie's knowledge and experience through his work with SMO at a number of levels over the past 14 years will be of great benefit to us in fulfilling our aims".

Mr MacLean commented
"I am extremely pleased to be given the opportunity to take on this important job. This is a significant time for promoting the Gaelic language and I am looking forward to being able to support CnaG in its work. Donald Martin and his team have done a tremendous job and I hope to build on this work in conjunction with other bodies."

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach