Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

A’ toirt taic do Phrìomh Bhaile nam Spòrs

7mh Ògmhios 2006

Tha CnaG air taic a thoirt dha tachartasan sa Ghearasdan le tòrr luchd-tadhail a' gabhail pàirt ann an Cupa-Cruinne nam Baidhsagalan s' rèis Dùbhlan an Fhàsaich. Tha na tachartasan seo air leudachadh tro na bliadhnaichean agus thathar an dùil gum bi 2007, Bliadhna Cultar na Gàidhealtachd, nas motha a-rithist le suas gu 30,000 a' tighinn airson an fharpais baidhsagal eadar-nàiseanta a mhaireas seachdain, Am Mòd Nàiseanta Rìoghail agus tachartasan eile.

Sgaoil CnaG bileagan is chuir oifigearan brataich suas ann an àiteachan follaiseach air feadh a' bhaile a thog ìomhaigh na Gàidhlig. Chuidich sinn cuideachd le eadar-theangachadh dha companaidhean 's eile.

Tha CnaG an dùil taic a chumail ri companaidhean ionadail gus ìomhaigh na Gàidhlig a thogail airson 2007 agus tha sinn a' cur ar làn taic do gach iomairt.
Tuilleadh fiosrachaidh mu chothroman Gàidhlig ri fhaighinn bho www.cnag.org.uk no Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn., fòn 01463 234138.

fàilte gu Loch Abar

ag ionnsachadh beagan Gàidhlig

feadhainn den dhaoine a ghabh pàirt

Supporting the Sports Capital

7th June 2006

CnaG has provided support to the events in Fort William which saw many visitors taking part in the Mountain Bike World Cup and the Wilderness ARC race. These events have grown over the years and it is expected that 2007, Year of Highland Culture, will be bigger still with up to 30,000 visiting for the week long international mountain biking competition, The Royal National Mod and other events.

CnaG circulated leaflets and officers displayed banners in prominent locations throughout the town which raised the profile of Gaelic. We also provided translation support to companies and others.

CnaG intends to support local companies to raise the profile of Gaelic in 2007 and we are putting our full support behind every initiative.
More information about Gaelic opportunities from www.cnag.org.uk or Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn., phone 01463 234138.

stage

cyclist jumping downhill

cyclists at the Gaelic arch

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach