Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Skip Navigation

Naidheachdan | News

Òraid Chuimhneachaidh
Memorial Lecture

Sgeama Ceumnachaidh
Graduates’ Scheme

Stiùireadh Dhreuchdan
Careers Advice

Co-fharpaisean 2012
2012 Competitions

Dràma le Astar III
Play in a Day

Tasglann Blog

Na Geamaichean Gàidhealach Baile a&rsquo...

Casan circe air camara

Turas Òigridh Uibhist gu Deas

Tachartas Coimhearsnachd Phartaig

Deugairean Uibhist agus na h-ealain

Lorg / Search:


gd en

Sradagan

Comann nam Pàrant

 

Làithean Gàidhlig - Dùn Èideann

Bha na làithean Gàidhlig a chuir Comunn na Gàidhlig air bhonn nas tràithe sa bhliadhna cho soirbheachail 's gu bheil sinn an dòchas a dhol air adhart le seachdain eile an ath bhliadhna.

Tha na làithean seo airson clann nam Bun-sgoiltean ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig - Bun ìre 4 - 7 agus bidh prògram dà latha ann, seachdain a' tòiseachadh 24 Giblean 2006.

'S e prìomh amas nan làithean gu faigh clann le Gàidhlig làithean sònraichte a chuir seachad còmhla, aig ceithir àiteachean ann an Dùn Èideann; Pàrlamaid na h-Alba, Our Dynamic Earth, Botanic Gardens agus an Caisteil, agus cuiridh sinn am prògram foghlaim air dòigh dhaibh ann an Gàidhlig.

Là Gàidhlig 1

Gaelic Days - Edinburgh

The Gaelic days organised by Comunn na Gàidhlig earlier this year were so successful that we are planning to go ahead with a similar event next year.

These days are for Gaelic Medium Primary School children from P4 to P7 and there will be a two day program in week commencing April 24th 2006.

The main objective of the days is that Gaelic speaking children get the opportunity to spend time together and have fun, at four locations in Edinburgh; The Scottish Parliament, Our Dynamic Earth, Botanic Gardens and the Castle, where we will arrange an educational program for them in Gaelic.

Là Gàidhlig 2

Bràgair

Pròiseact DVD Bhràgair

Pròiseact choimearsnachd inntinneach ...

tuilleadh...


Cur is Fàs

Cur is Fàs Ùr

Foghar 2011

more...


dachaigh :: naidheachdan :: taic-airgid :: blog :: iomairtean :: mun Ghàidhlig :: foillseachaidhean :: ceangalan :: cuir fios gu
home :: news :: funding :: blog :: initiatives :: about Gaelic :: publications :: links :: contact

©2012 CnaG
site by reefnet

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach