Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Chaidh latha fiosrachaidh Gàidhlig a chumail ann an teas meadhan cathair bhaile Inbhir Nis air Disathairne an 29 den Ghiblean 2006 far an tàinig iomadach buidheann Gàidhlig còmhla gus inbhe a chànain a thogail am measg luchd-ceannach a bhaile.

Bha measgachadh de cheòl agus tàlant rin cluinntinn tron latha cuideachd air àrd ùrlar a bh'air a' Phrìomh Shràid a bha mar phàirt den Fhèis Chiùil ‘Fèis Bhealltainn' a chaidh a chur air dòigh le ‘Ceòl Beò’.

Chaidh an latha fiosrachaidh a cho-òrdanachadh le Aonghas MacLeòid a tha ag obair na
Cho-òrdanaiche leasachaidh don Phlana Cànain & Cultair ann an Sgìre Inbhir Nis, Inbhir Narainn, Bhàideanach 's Srath Spè. Thuirt Aonghas MacLeòid:-
"Tha mu 3000 aig a bheil Gàidhlig a tha a fuireach ann an Inbhir Nis agus ‘s e bhith togail inbhe a chànain anns a’ choimhearsnachd air fad aon de prìomh amasan a’ Phlana."

 

Bha fiosrachadh ri fhaotainn bho na buidhnean a leanas:-

 

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach