Òigridh & Campaichean

Foghlam 's Pàrantan

Sgioba a bhuannaich

Mar phàirt de obair Iomairt Ghàidhlig Iar Thuath Leòdhais agus gus airgead a thogail don bhuidheann Comunn Eachdraidh Nis.  Dh’obraich an dà bhuidheann còmhla gus oidhche shònraichte a chur air dòigh sa choimhearsnachd.

Airson beagan spòrs, agus, gus cothrom a thoirt do dhaoine an cuid Gàidhlig a chleachdadh, chaidh oidhche ‘Curaidh, quiz ‘s cèilidh’ a chuir air dòigh, an Comunn Eachdraidh Nis ann an Sgoil Chrois.  Thòisich an oidhche le greim bidh Innseanach agus an dèidh dhan h-uile duine a bhith air an sàsachadh thòisich an Quiz!  Agus abair gu robh farpais làidir ann, le 7 sgiobaidhean a’ gabhail pàirt..  A thuilleadh air an Iomairt agus an Comunn Eachdraidh. fhuaireadh taic cuideachd bhon iomairt ùr, “Include Us” leis an t-oifigear aca airson Nis is an Taobh Siar,  Dòmhnall MacSuain a’ cumail cas a’ mhaide ris na sgiobaidhean mar fear an taighe air an fharpais.  Se farpais gu math faisg a bh’ ann ach aig a’ cheann thall, ‘s iad an sgioba, ‘Faidhir Powerful’ a bh’ anns a’ chiad àite, a’ togail duais de £40 – suim a thug iad do Chomunn Eachdraidh Nis mar thiodhlac!!  Nach b’ iad a bha coibhneil!  Gus crìoch a chur air an oidhche chualas bho Chòmhlan Melodeon Nis agus iadsan mar is àbhaist ann an fonn mhath!

B’ e oidhche air leth soirbheachail a bh’ ann le deagh spòrs aig na bha an làthair.  Bha an oidhche na deagh bhuannachd cuideachd bho thaobh na Gàidhlig leis gach cuid luchd-ionnsachaidh agus fileantaich den h-uile aois a’ cleachdadh agus a’ leasachadh ìre fileantais an cuid Ghàidhlig ann an àrainneachd gu math càirdeil is neo-fhoirmeil.  Leis cho math agus a dh’ obraich an oidhche, tha na buidhnean an dùil tuilleadh oidhcheannan mar seo a chur adhart a chuidicheas le obair an dà bhuidheann agus a’ bhrosnaicheas a’ Ghàidhlig san sgìre.

Inbhir Nis

Comunn na Gàidhlig

5 Caolraid Mhìcheil

Inbhir Nis

IV2 3HQ

Alba

01463 234138

oifis@cnag.org

 

 

Steòrnabhagh

Comunn na Gàidhlig

An Tosgan

54a Rathad Shìphort

Steòrnabhagh

Eilean Leòdhais

HS1 2SD

Alba

01851 701802

oifis@cnag.org

Log a-steach